Fu-Schnickens - True Fuschnick

I don't want to grow up 'cause I'm a True Fuschnick
We got a million styles that we compile
That we can play with

[Repeat x3]
I'm a true, what? ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.