Roy Buchanan - Can I Change My Mind

She didn't bat an eye, as I packed my bags to leave
I thought she would cry, or sit around my room and grieve
But oh the girl she fooled me this tim...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.