Uncle Tupelo - Wipe the Clock

Hunted down
Someone said, no story, no gain
Wipe the clock right now
I despise what you crave

I remember you
When you wore a different face
Ne...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.