Uncle Tupelo - I Wish My Baby Was Born

I wish, I wish my baby was born sitting on his papa's knee
And you, poor girl, were dead and gone green grass growing over thee

I'm not no saint, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.