Uncle Tupelo - Wait Up

Are you surprised it's me
Hope I didn't wake anybody
Honey, please wait up for me
I miss you more than I need sleep

Guess I'll let you go
Even ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.