Uncle Tupelo - Grindstone

If you find yourself standing
At the end of your line
Looking for a piece of something
Maybe a piece of mind
Fed up, lost, and run down
Nowhere t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.