Bobby Goldsboro - See the Funny Little Clown

See the funny little clown
See him laughin' as you walk by
Everybody thinks he's happy
'Cause you never see a tear in his eye

No one knows he's...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.