Bobby Goldsboro - Watching Scotty Grow

There he sits with a pen and a yellow pad,
What a handsome lad, that's my boy
BRLFQ spells mom and dad,
Well that ain't too bad, 'cause that's my b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.