Jim Croce - Spin, Spin, Spin

Spin, spin, spin
Spin around, spin around

The harlequin dances in a costume of green
Spin around
But under his makeup his age can't be seen
Spi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.