Rod Stewart - Jodie

Ooh hoo
Just a telegram
When your plane touches down
Are you sure that I ain't talking to myself?
And when the seatbelt sign goes on,
You know you're ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.