Eminem - Nowhere Fast

Sandy Hook, Stoneman Douglas
Another lone-wolf gunman
Sometimes I don't know what this
World has come to, it's blowin' up
And this whole country i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.