Justin Bieber - Friends

I was wonderin' 'bout your mama
Did she get that job she wanted?
Sell that car that gave her problems?
I'm just curious 'bout her, honest (ooh ooh)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.