Justin Bieber - Trust Issues

Aww yeah, aww yeah

All I care about is money and the city that I'm from
I'mma sing until I feel it, I'mma go until it's done
I don't need to say ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.