Leonard Bernstein - Messiah, HWV 56, Pt. 1 Profezie della venuta del Messia: No. 11, Chorus. "For Unto Us a Child Is Bor

For unto us a Child is born
Unto us a Son is given
Unto us a Son is given
For unto us a Child is born
For unto us a Child is born
Unto us a Son i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.