P. Reign - Can't Hang

Party
Preme

Y'all bitches ain't drunk enough
Y'all bitches ain't high enough
I just dropped thirty bands, then pulled off in that all white Lamb...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.