Moses Pelham - Schnaps für alle

Hier spricht der Bastard auf der Suche nach dem Licht
Dem jedes Arschgesicht wünscht, dass er endlich bricht
Weil ihr nicht den Schmerz und nicht de...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.