Quavo - Show Me

Whoa!
Oh!
Shout out C-note
C-note
Whoa! Me!

Lil mama walked up on me started whispering to me
She telling me the freaky things she wanna do to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.