21 Savage - Start Dying

Fuck wrong, with a nigga?
Migo Gang!
Yeah!
Pussy Nigga!

Momma told me to get money but don't be stupid
Know how to add up the grams and weigh u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.