21 Savage - Pimp

Zaytoven
21 Savage
21, 21
Slaughter, slaughter, slaughter
Your daughter, your daughter, your daughter
We slaughter her, your daughter
21, 21, 21...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.