Soulja Boy Tell 'Em - Do What I Want

Now, I got money in my pocket, I can buy whatever that I want
Whips in the garage, I can drive whatever that I want
Females in the club, I can get w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.