PnB Rock - Hanging Up My Jersey

I'm just keeping it a hunnit'
Girl fuck a fifty
I need a bad bitch who loyal and ain't too mixy for me
Need a jawn to help me count this paper
I n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.