Wiz Khalifa - Everyday We Lit

I came up from nothing, nigga, you can't tell me shit, yeah
Did it on my own, check out my neck, check out my wrist, yeah
I swear I ain't never expe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.