Fabolous - Wishing (Remix)

Shorty this gon' be your favorite song
DJ Drama
And this is the remix
Baby, I don't know about you, but my wish came true
Matter of fact, let me t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.