Emilie-Claire Barlow - Breaking Up is Hard to Do

You tell me that you're leavin'
I can't believe it's true!
Girl, there's just no livin' without you
Don't take your love away from me
Don't you l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.