Barbra Streisand - Come Back to Me

Hear my voice where you are
Take a train, steal a car
Hop a freight, grab a star, come back to me
Catch a plane, catch a breeze
On your hands, on ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.