Chris brown - Show Me (Remix)

Oooh baby
I said baby (yeah) yeah (uh, tell 'em)
(Mustard on the beat, ho)
Baby let me put your panties to the side
I'mma make you feel alright
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.