Joe McElderry - Nessun dorma!

Nessun dorma!
Nessun dorma!
Tu pure, o principessa
Nella tua fredda stanza
Guardi le stelle che tremano
D'amore e di speranza!

Ma il mio mist...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.