Dappy - Hip Hip Hooray

(Hip, hip, hooray)
(Hip, hip, hooray)

This is my type of party
One for love
No, hey, whoa

They say no one's perfect
And maybe you weren't bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.