Young Thug - Chances

Hey Twaun turn that beat down

Chances
I done took a whole lotta chances
Romantic
I fuck her, I ain't tryna be romantic
Dancing
I just left the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.