Future - Red Bentley

You do the bag
That's what we on? (Murda on the beat, that's not nice, man)
Okay, we on some crazy shit (Woo!)

Pissin' on my watch, like I got a ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.