ILoveMakonnen - Tuesday

Got the club going up on a Tuesday
Got yo girl in the cut and she choosy
Club going up on a Tuesday
Got yo girl in the cut and she choosy
Club goi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.