Freddie Gibbs - Kush Cloud

Floatin off of that kush cloud
That kush cloud, that kush cloud
My kush cloud, my kush cloud
Floatin off of that kush cloud
Rolling off of that kush c...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.