Alley Boy - Rob Me a Nigga

Rob me a nigga
Rob me a, rob me a nigga
Cause the bills too high, this nigga right here too fly
And right now I just might rob me a nigga

The li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.