Casey Veggies - Wonderful

Oh, wonderful
Tell me what you want it for
Girl, you're wonderful
Nah, that other shit, I don't wanna know
Girl, wonderful
Girl I know you want o...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.