Tyler, The Creator - Bubble Gum

Save all your letters and drop your tomatoes
Hodgy Beats, where he? Looking for a large payroll
Not dimes, nickels, pennies, pesos
I'm tryna stack ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.