Casey Veggies - Shout Out

I want the most nigga, nothing lesser
Like MJ in 4th quarter, I handle the pressure
I'm knee deep in this shit, yeah we some born sinners
It's five...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.