Marsimoto - Flywithme

Fly with me yeah yeah yeah yeah yeah
Fly with me yeah yeah yeah yeah yeah

Ich steig aus einem Bus in Port-au-Prince
Fahr mit Romeo durch die hait...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.