Marsimoto - 7 Leben

Alles begann, als der Anfang noch der Anfang war
Als es noch kein Gestern gab, Materie kein Rapstar war
Seit Beginn der Galaxie bin ich dabei
Hab d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.