Marsimoto - Tijuana Flow

Oh, Tijuana Flow, Green Berlin's Indiana Jones
Marsimo, ein staatenloses Wesen auf dem Maya-Thron
Heut' gibt's Jambas mit Wasabi und Campari-O
Ein ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.