Marsimoto - La Saga

Alle reden von Kanye und Drake
Ein Scheissdreck gegen Marsi on Stage
Ich rap' so lang Babylon steht
Was Babylon ist?
Ich glaub' ein Prophet
Oder...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.