The Game - Ambitionz Of A Rida

My ambitionz of a rida-da-da
Put her in a YSL and that Prada-da-da
Keep the pistol on the side-da-da
In the Lamborghini smokin' on that la-la-la
She g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.