Bone Thugs-N-Harmony - Streets ft. The Game

Know why I sound so raw, 'cause I'm down by law
Try to play me 'cause I'm rappin', I will break yo' jaw
Catch a nigga in these streets, make you tak...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.