Snoop Dogg - Peaches and Cream

She's 'bout to go in
She likes that low end
Damn, her ass is so big
Just keep it bumping
Peaches and cream

Uh oh, there she go, that's that look all ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.