Gardiner Sisters - Home/Dirty Paws

Alabama, Arkansas
I do love my Ma and Pa
Not the way that I do love you

Well, holy moly me oh my
You're the apple of my eye
Boy, I've never love...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.