2 Chainz - They Know

Paid $100 for some head, nigga, say you ain't did it!
I know a lick at 4 mil', nigga, say you ain't with it!
Now if we hit this lick, nigga, and you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.