Mila J - My Main

Dat my, ungh,
Dat my, ungh
Dat my, ungh
(Mustard on the beat ho)

This girl that I came here with, dat my main
The one that's sharing these drinks, da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.