French Montana - Smoke Drink BreakUp (Remix)

First I roll up a J
Pour up a deuce
Why you always tripping I ain't did nothing to you
Your friends hate on me
I don't like them either
Them bitches b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.