P. Reign - Chickens

Turn up
Flocka rent, number 35
Loyalty
Never change my team

Them chickens go for 35, gotta run my money
Them chickens go for 35, gotta run my money u...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.