Kristina Maria - Move Like A Soldier

I'm going nuts here
Thinking how I could've been brave, not a quitter
Yes I could stop now, but I'm going to practice my aim in the mirror
Tonight, I'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.