Icona Pop - It's My Party

Uh huh, uh huh
Uh huh, uh huh

Don't know why he is not here
And I called him more than twice
But he won't pick up

Where the guys
I had a couple frie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.